KUNDESENTER: E-post  751 98 200

ÅPNINGSTID KUNDESENTER I DAG:

Laster...

haf@haf.no  751 98 200

Laster...

Røssvollhei avfallsmottak

Røssvoll er stengt for publikum.

Alle private husstander skal nå levere avfall til vår nye gjenbruksstasjon i Nordre gate 21. Næringskunder som ønsker å levere avfall bes ta kontakt med HAFs kundesenter på tlf. 751 98200.

Her finner du også HAFs deponi.

Avfall og masser til deponiet på Røssvollhei

For bestemte avfallstyper er deponering den beste løsningen, men her stilles det strenge krav regulert av avfallsforskriften og forurensningsmyndighetene.

Avfallstyper HAF kan motta
  • Inerte masser (betong uten armering, murstein, keramikk, glass, osv.)
  • Gips (TOC under 5%)
  • Forurensede masser (tilstandsklasse 2-5)
  • Ristgod og sand fra sandfang ved avløpsrenseanlegg
  • Avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskrav for gjødselvarer
  • Gateoppsop
  • Bunnaske og slagg fra forbrenning
  • Asbestholdig avfall

Forutsatt at innholdet ikke overstiger grensen for farlig avfall (unntatt asbest).

Basiskarakterisering og dokumentasjon

Alt avfall som leveres til deponi skal basiskarakteriseres på forhånd av avfallsprodusenten. Dette forsikrer at avfallet håndteres og deponeres innenfor gjeldende lover og forskrifter. Basiskarakteriseringen skal beskrive avfallets sammensetning, beskaffenhet, egenskaper og forurensningsgrad. Avfallsprodusenten har det lovpålagte ansvaret for å dokumentere dette.

Avfall som oppstår jevnlig, er basert på samme råstoff og kommer fra like prosesser, kan basiskarakteriseres én gang og gjelder for flere leveranser.

Fyll ut skjema FØR levering

Basiskarakteriserings gjøres på webportalen Envidan. For å få tilgang på portalen kontakter du oss på 751 98 200 eller send en mail til merethe@haf.no.

Ved levering av asbestholdig avfall må dette i tillegg deklareres.

Prøvetaking

Vi anbefaler å bruke SINTEF Norlab for å få rask avklaring av forurensningsgraden og for å sikre kvalitet på analysene. Se mer info på https://sintefnorlab.no/

Mottakskontroll

HAF gjennomfører kontroll av dokumentasjon og visuell kontroll av avfallet. Avfallsleveranser uten godkjent basiskarakterisering vil bli avvist. Levert avfall som viser seg å ikke stemme overens med dokumentasjon, må bearbeides eller gjennomgås ytterligere behandling. Avfallsprodusenten vil bli belastet for arbeidet. HAF er pliktig til å melde om avvisninger eller alvorlig avvik til forurensningsmyndighetene. Stikkprøvekontroller vil forekomme.

Deponiets åpningstid er mandag til fredag fra kl. 0800 – 1430

Adresse

Røvassdalveien 85, 8615 Skonseng

Kjør E6 nordover fra Mo og følg skilting til flyplassen. Røssvollhei gjenbruksstasjon finner du på venstre side ca 100 m videre fra avkjørslen til flyplassen.

HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS

Post: Postboks 1295
Besøk: Nordre Gate 21 8622 Mo i Rana
Kontakt: 751 982 00   haf@haf.no